VÅR PIPELINE

Läkemedelskandidater med en unik verkningsmekanism

Gesynta Pharmas läkemedelskandidater utnyttjar en unik verkningsmekanism för att reducera inflammation och minska smärta. Genom att rikta in sig på ett nyckelenzym i lokala inflammationer har våra läkemedelskandidater förmågan att dämpa inflammatoriska processer med en signifikant högre precision än dagens tillgängliga läkemedel. Läs mer om våra läkemedelskandidater och hur de fungerar nedan.

Hämning av mPGES-1 – ett nytt anti-inflammatoriskt behandlingsparadigm

Gesynta Pharmas läkemedelskandidater har en unik förmåga att selektivt hämma mikrosomalt prostaglandin E-syntas (mPGES-1), ett enzym som främjar produktionen av det inflammationsdrivande signalämnet prostaglandin E2 (PGE2). Genom att hämma mPGES-1 minskar nivåerna av PGE2 vilket medför antiinflammatoriska och smärtlindrande effekter, samtidigt som produktionen av kärlskyddande prostacyklin bibehålls.

Vipoglanstat hämmar selektivt och säkert mPGES-1

Gesynta Pharma utvecklar läkemedelskandidaten vipoglanstat (GS-248), som har en unik förmåga att effektivt hämma enzymet mPGES-1 och därmed selektivt minskar produktionen av inflammatoriskt och smärtframkallande PGE2.

mPGES-1 är en viktig aktör i den komplexa arakidonsyrakaskaden, genom vilken många både fysiologiska och sjukdomsframkallande processer regleras. Via mPGES-1 bildas prostaglandin E2 (PGE2) som är både inflammations- och smärtdrivande. Det är väl belagt att endometrioshärdar innehåller stora mängder mPGES-1, vilket i sin tur leder till höga nivåer av PGE2 i bukhålan hos dessa patienter.

Utveckling av vipoglanstat för behandling av endometrios

I en preklinisk studie har vipoglanstat uppvisat effekt i en avancerad sjukdomsmodell för endometrios. Resultaten visar att läkemedelskandidaten markant minskar antalet endometrioshärdar samt har en positiv inverkan på smärtrelaterade parametrar och välmående. Effekten på endometrioshärdarna visar att vipoglanstat har en sjukdomsmodifierande effekt.

Vipoglanstat har genomgått kliniska studier såväl i friska försökspersoner som i patienter med kronisk inflammatorisk sjukdom. Resultaten visar att läkemedelskandidaten kan ges peroralt, och den väldokumenterade farmakologiska profilen indikerar att dosering en eller två gånger per dag bör vara tillräckligt för att uppnå full behandlingseffekt. Behandling med vipoglanstat har visat sig leda till en fullständig hämning av mPGES-1 i patienter med kronisk inflammation. Inga allvarliga biverkningar observerades under fyra veckors behandling och läkemedelskandidaten tolererades väl av patienterna.

De tydliga resultaten från den prekliniska proof-of-concept-studien med vipoglanstat ger starkt stöd för dess smärtlindrande och sjukdomsmodifierande egenskaper. Detta, tillsammans med data från tidigare kliniska studier avseende läkemedelskandidatens säkerhetsprofil, farmakokinetiska egenskaper och förmåga att hämma målenzymet mPGES-1, utgör en solid vetenskaplig bas för den fortsatta utvecklingen av vipoglanstat som en effektiv icke-hormonell behandling av endometrios. En klinisk fas II-studie i patienter med endometrios förbereds nu.

Exklusivitetsskydd

Gesynta Pharma har beviljats substanspatent (composition of matter) för vipoglanstat i USA, Europa, Kina, Japan och på flera andra viktiga marknader. Utöver dessa redan godkända patent har bolaget under 2022 lämnat in en patentansökan för användningen av vipoglanstat inom endometrios, vilket har möjlighet att ytterligare stärka och förlänga det immaterialrättsliga skyddet.

Projekt inom andra indikationer: GS-073

Utöver vipoglanstat innehåller Gesynta Pharmas pipeline ytterligare mPGES-1-hämmare, bland annat GS-073. Denna läkemedelskandidat är redo att gå in i klinisk utveckling för behandling av kronisk inflammatorisk smärta, ett område med stora medicinska behov. Gesynta Pharma har tagit fram komplett preklinisk säkerhetsdokumentation och studieprotokoll för GS-073.

Läkemedelskandidaten, som ursprungligen kommer från forskning inom AstraZeneca, har visat mycket goda resultat på både inflammation och smärta i en preklinisk sjukdomsmodell av artrit (kronisk ledinflammation). Det primära syftet med den planerade första fas I-studien är att studera säkerhet och tolerabilitet av GS-073 i friska försökspersoner. Farmakokinetiska egenskaper och effekt på relevanta biomarkörer kommer också att studeras, vilket ger viktig kunskap inför planering av det fortsatta kliniska programmet.

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar miljoner kvinnor över hela världen.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat vipoglanstat befinner sig i klinisk fas II, och GS-073 är redo för klinisk fas I.